Des que va néixer, Decomant ha prestat una atenció especial al medi ambient. En aquest sector sovint s’utilitzen productes fortament perjudicials i contaminants. La nostra política sempre ha estat protegir l’entorn en totes les àrees que abracem. L’any 2012 varem obtenir el certificat ISO 14001-2004 de medi ambient.

Al netejar les instal·lacions segons els protocols que utilitzem, més sostenible i menys contaminant, els equips dels nostres clients consumeixen menys i duren més.
També, gràcies a les inspeccions QAI (qualitat ambiental interior) que duem a terme, detectem, controlem i higienitzem molts espais, l’estat dels quals perjudicaria la salut de moltes persones i de tot l’entorn en què viuen.

La qualitat ambiental interior, hauria de ser una prioritat per a tots els responsables de restaurants, hotels, edificis comercials, oficines, hospitals, laboratoris, etcètera, ja que gràcies a l’esforç i la responsabilitat de tots podem aconseguir una situació mediambiental més sana.

Per tenir una QAI adequada, cal tenir una bona ventilació, per tal de disminuir la concentració de contaminants ambientals. La dilució de l'aire interior amb aire exterior és imprescindible per respirar un aire que denominarem potable.

Més renovacions= Més QAI.

Quant ens trobem amb edificis hermètics denominats erròniament molts cops (intel·ligents), les aportacions d’aire, es fan a traves d’equips tipus centrals de tractament d’aire (CTA’s), és imprescindible que els circuits d’aquests equips estiguin en perfecte estat higiènic, per tal de no amplificar la contaminació.

A ningú no li agradaria que li oferissin per beure un got amb aigua tèrbola, per tan no ens hauria d’agradar estar obligats a respirar el 80% del nostre temps dins d’ambients amb una escassa qualitat de l’aire.